Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
SIA “Baltic Dairy Board” revidēts gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31.decembrī
Emitents Baltic Dairy Board, SIA (9676003WOZ19K9GDVC97)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-04-30 17:13:41
Versijas komentārs
Teksts

2018. gada neto apgrozījums 884 288 EUR. Pārskata perioda neto zaudējumi – 1 466 618 EUR,  2018. gada bilances vērtība -  8 563 373 .

SIA ”Baltic Dairy Board” darbības veids ir konvencionālā un bioloģiskā svaigpiena un to blakusproduktu padziļināta pārstrāde ar biotehnoloģiskām metodēm. Tiek  ražots izejmateriāls sviesta, siera, piena proteīna pulvera ražošanai. Uzņēmums specializējās specifisku izejvielu (galakto-oligosaharīdu) ražošanā, kuras paredzētas lietošanā zīdainu un bērnu pārtikas ražošanas kompānijām. Papildus tam uzņēmums ir uzsācis darbību bioloģisko produktu(izejvielu) ražošanā.

Pārskata gada kopējais neto apgrozījums bija 884 288 EUR.

Bilances vērtība uz 31.12.2018. ir 8 563 373 EUR - 14% mazāka kā 2017. gadā.

Pārskata gada neto zaudējumi 1 466 618 EUR, kas ir par 30% lielāki kā 2017.gadā .

Neto zaudējumi skaidrojami ar vairākiem iemesliem:

  1. pamatlīdzekli nolietojuma izmaksas 561 495 EUR apmērā,
  2. dārgas finansējuma izmaksas 553 584 EUR apmērā
  3. ražotnes uzturēšanas izmaksas un darbinieku algas
Peļņa (zaudējumi) aprēķins Pielikums 2018 2017
EUR EUR
Neto apgrozījums (1) 884 288 19 456 023
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (2) (1 677 251) (18 848 333)
Bruto peļņa   (792 963) 607 690
Pārdošanas izmaksas (3) (19 395) (312 645)
Administrācijas izmaksas (4) (155 264) (450 362)
Pārējie ieņēmumi (5) 221 022 292 917
Pārējās izmaksas (6) (132 402) (388 822)
Finanšu ieņēmumi   1 953  
Finanšu izmaksas (8) (553 584) (587 540)
Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa   (1 430 633) (838 762)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (9) (35 985) (279 096)
Neto peļņa   (1 466 618) (1 117 858)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Pielikums 31.12.2018. 31.12.2017.
AKTĪVS   EUR EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi      
Nemateriālie ieguldījumi (10)   49
Pamatlīdzekļi (11) 8 109 575 8 707 261
Atliktā nodokļa aktīvs (9) - -
Līdzdalība citas sabiedrības kapitālā   200 200
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:   8 109 775 8 707 510
Apgrozāmie līdzekļi      
Krājumi (12) 354 465 340 225
Pircēju un pasūtītāju parādi (13) 8 674 883 076
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa   - -
Pārējie apgrozāmie līdzekļi (14) 85 757 37 821
Nauda un naudas ekvivalenti (15) 4 702 769
Apgrozāmie līdzekļi kopā:   453 598 1 261 891
Aktīvi kopā:   8 563 373 9 969 401
       
       
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS      
Pašu kapitāls      
Pamatkapitāls (17) 777 778 777 778
Daļu emisijas uzcenojums   421 557 421 557
Nesadalītā peļņa:      
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   (1 363 761) (245 903)
pārskata gada nesadalītā peļņa   (1 466 618) (1 117 858)
Pašu kapitāls kopā:   (1 631 044) (164 426)
Saistības      
Ilgtermiņa saistības      
Aizņēmumi pret obligācijām (17) 1 341 002 1 128 695
Nākamo periodu ieņēmumi (18) 1 405 730 1 455 094
Aizņēmumi pret kredītiestādēm (21)                          -   1 753 538
Citi aizņēmumi (21) 746 767 746 767
Finanšu līzinga saistības (19) 896 33 700
Ilgtermiņa saistības kopā:   3 494 395 5 176 246
Īstermiņa saistības      
Nākamo periodu ieņēmumi (19)                  67 479                        85 594
Finanšu līzinga saistības (20) 7 256 38 917
Saistības par faktoringu (21) 23 536 132 382
Aizņēmumi pret kredītiestādēm (22) 3 575 016 1 801 308
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (23) 1 666 284 1 804 409
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības (24) 35 964  
No pircējiem saņemtie avansi (25) 190 784 269 639
Pārējas saistības (26) 1 133 703 883 784
Īstermiņa saistības kopā:              6 700 022 4 957 581
Saistības kopā:   10 194 417 10 133 827
Pašu kapitāls un saistības kopā:   8 563 373 9 969 401
       

 

 

Ģimenes uzņēmums, dibināts 2008. gadā.  No 2008. - 2017. pamatdarbība  saistīta ar svaigpiena loģistikas pakalpojumiem  un citu piena produktu iegādi un izplatīšanu. 2017. gadā uzņēmums atvēra jaunu pievienotās vērtības produktu rūpnīcu Bauskā, Latvijā. Rūpnīca  ir viena no lielākajām piena proteīna un sūkalu olbaltumvielu ražotājām Ziemeļeiropā ar  ~ 8 000 MT  proteīna pulvera gadā.

 

         Papildu informācija:
         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis +371 26010072
         E-pasts: kaspars@bdb.lv

Pielikumi