Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Grupas peļņa 9 mēnešos palielinās par 158% un pārsniedz 19 milj. EUR; uzsākts aktīvs darbs pie zāļu reģistrācijas failu atjaunošanas
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-11-29 09:34:22
Versijas komentārs
Teksts
  • Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 98 774 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10% jeb 9 269 tūkst. EUR.
  • Grupas EBITDA rādītājs bija 26 257 tūkst. EUR, kas ir par 83% vairāk.
  • Grupas peļņa sasniedza 19 198 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs.

“Šajos deviņos mēnešos mums izdevies kāpināt “Olainfarm” Grupas peļņu, sasniedzot vēsturiski vislielāko apmēru. Šogad izveidota pietiekami stabila finanšu bāze, lai tālāk investētu uzņēmuma attīstībā. Pamatā plānoti ieguldījumi zāļu failu sakārtošanā, lai esošajos noieta tirgos varētu turpināt realizēt mūsu farmācijas produktus,” skaidroja Lauris Macijevskis, AS “Olainfarm” valdes loceklis.

Grupas ieņēmumi 2019. gada trešajā ceturksnī bija 32 382 tūkst. EUR, un tas ir par 17% vairāk nekā 2018. gada trešajā ceturksnī, kad bija 27 661 tūkst. EUR. Trešajā ceturksnī EBITDA bija 9 329 tūkst. EUR, kas pārsniedz 2018. gada trešā ceturkšņa attiecīgo rādītāju par 5 339 tūkst. EUR jeb 134%. Šī gada trešā ceturkšņa peļņa bija 6 954 tūkst. EUR, kas ir pieaugums par 317% jeb par 5 286 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gada trešo ceturksni.

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 98 774 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10% jeb 9 269 tūkst. EUR, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā. Grupas EBITDA rādītājs šī gada pirmajos deviņos mēnešos bija 26 257 tūkst. EUR, kas ir par 83% jeb 11 928 tūkst. EUR vairāk par iepriekšējā gada deviņu mēnešu rezultātu. Grupas pārskata perioda peļņa 2019. gada deviņos mēnešos bija 19 198 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs. Peļņa palielinājās par 158% jeb 11 744 tūkst. EUR salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā.

Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja bruto peļņas pieaugums par 6 624 tūkst. EUR, pārdošanas izmaksu samazinājums par 4 359 tūkst. EUR, ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām (2 038 tūkst. EUR) pretstatā 1 479 tūkst. EUR zaudējumiem no valūtas kursu svārstībām 2018.gada deviņos mēnešos, bet negatīvi ietekmēja administrācijas izmaksu palielinājums.

Saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem, Grupas mērķa apgrozījums ir izpildīts par 74%, bet peļņas rādītājs par 151%.

Grupa uz šī gada 30.septembri ir uzkrājusi 11,4 milj. EUR naudas līdzekļus, kas kalpo par vienu no finansējuma avotiem nemateriālajiem ieguldījumiem visu nozīmīgāko medikamentu failu atjaunošanai, kā arī turpināt ieguldījumus iekārtās. Grupa arī turpmāk plāno uzturēt augstu brīvo naudas līdzekļu apjomu.

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas galvenie tirgi ir Latvija, Krievija, Baltkrievija un Ukraina, kur realizētais produkcijas apmērs ir 78% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir samazinājums par 2 procentpunktiem, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu gadu iepriekš. Visos lielākajos tirgos bija pārdošanas pieaugums, izņemot Ukrainu, kur šī gada trijos ceturkšņos bija nebūtisks samazinājums. Grupas vadība strādā pie pārdošanas kanālu dažādošanas, meklējot izdevīgākus sadarbības partnerus ar atbilstošu pieredzi un spējām aktīvi virzīt tirgos Grupas produkciju.

Šī gada pirmo deviņu mēnešu laikā Olainfarm galveno gatavo zāļu formu pārdošanas apjomi turpināja palielināties. Visvairāk pārdotākā produkta Noofen īpatsvars palielinājās līdz 20%, kas ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pirms gada. Trīs lielāko produktu īpatsvars bija 55%, kas ir tādā pašā līmenī, kā pagājušajā gadā.

Savukārt, šī gada trešajā ceturksnī vispārdotākais produkts bija Neiromidīns ar 22% īpatsvaru, tam seko Noofen ar 20% un Furamag/Furasol grupa ar 18%.

Attiecībā uz zāļu failu atjaunošanu Grupa ir piesaistījusi ASV bāzētu starptautisku farmācijas un veselības aprūpes konsultāciju uzņēmumu, kas izvērtē visus lielākos produktus un tirgus. Izpētes rezultātā Grupa sagatavos stratēģiju tālākai attīstībai, kas ļaus daudz precīzāk noteikt nepieciešamo investīciju apjomu un pētniecības termiņus.

“Nasdaq Riga” biržā 2019.gada 3.ceturksnī tika tirgoti vairāk nekā 565 tūkstošu akciju, par kopējo vērtību 3,8 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018.gadā, tirgoto akciju skaits bija lielāks par 135%, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija lielāka par 127%. Šī gada pirmajos deviņos mēnešos notika 5 024 darījumi ar 1 453 910 akcijām par kopējo vērtību 9,4 milj. EUR.

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

 

Koncerns

   

30.09.2019

31.12.2018

   

EUR '000

EUR '000

 

           AKTĪVS

   

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

   

Nemateriālie aktīvi

          36 550

          36 619

Pamatlīdzekļi

          44 417

          43 697

Tiesības lietot aktīvu

            7 467

                   -

Ieguldījuma īpašumi

            3 469

            3 492

Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi

                 855

                 983

 

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

          92 758

          84 791

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

   

Krājumi

          28 682

          25 794

Debitori

          32 092

          34 637

Nauda

          11 437

            2 689

 

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

          72 211

          63 120

KOPĀ AKTĪVS

       164 969

       147 911

     
 

           PASĪVS

   

PAŠU KAPITĀLS

   

Akciju kapitāls

          19 719

          19 719

Akciju emisijas uzcenojums

            2 504

            2 504

Rezerves

                   47

               (224)

Nesadalītā peļņa

       100 868

          83 079

 

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

       123 138

       105 078

KREDITORI

   

Ilgtermiņa kreditori

   

Aizņēmumi un nomas saistības

          13 283

            1 793

Nākamo periodu ieņēmumi

            3 089

            2 878

 

Kopā ilgtermiņa kreditori

          16 372

            4 671

Īstermiņa kreditori

   

Aizņēmumi un nomas saistības

          10 565

          23 236

Parādi piegādātājiem un citas saistības

          14 305

          14 540

Nākamo periodu ieņēmumi

                 589

                 386

 

Kopā īstermiņa kreditori

          25 459

          38 162

 

KOPĀ KREDITORI

          41 831

          42 833

KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS

       164 969

       147 911

 

 Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

 

Koncerns

Koncerns

 

Q3 2019

Q3 2018

M9 2019

M9 2018

 

EUR '000

EUR '000

EUR '000

EUR '000

Ieņēmumi

       32 382

       27 661

       98 774

       89 505

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

     (13 140)

     (10 909)

     (38 449)

     (35 804)

Bruto peļņa

       19 242

       16 752

       60 325

       53 701

Pārdošanas izmaksas

       (5 335)

       (8 534)

     (22 356)

     (26 715)

Administrācijas izmaksas

       (6 835)

       (5 684)

     (20 467)

     (17 115)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

             443

             542

         1 577

         1 947

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

             (558)

             (656)

       (1 262)

       (2 460)

Asociēto sabiedrību peļņas daļa

               (11)

                 8

               92

               83

Finanšu ieņēmumi

             251

               18

         2 093

               57

Finanšu izmaksas

          (215)

          (703)

          (703)

       (1 794)

Peļņa pirms nodokļiem

         6 982

         1 743

       19 299

         7 704

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

               (28)

               (73)

             (100)

             (250)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

                   -

                 (2)

                 (1)

                   -

PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA

         6 954

         1 668

       19 198

         7 454

Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

               54

             (119)

             271

               (83)

Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem

         7 008

         1 549

       19 469

         7 371

Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:

       

Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem

         7 008

         1 549

       19 469

         7 371

Nekontrolējošo līdzdalību

                 -

                 -

                 -

                 -

         

Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR

             0.49

             0.12

             1.36

             0.53

 

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

 

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi