Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS VEF kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-06-26 13:25:50
Versijas komentārs
Teksts

Paziņojums par akciju sabiedrības “VEF” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “VEF”, vienotais reģ. nr. 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039 (tālāk tekstā - Sabiedrība), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2020.gada 27.jūlijā plkst. 14.00 Rīgā, Brīvības gatvē 214, Sabiedrības telpās.

Darba kārtība:
1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
2. 2019.gada pārskata apstiprināšana.
3. 2019.gada peļņas izlietošana.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
5. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, akciju sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties attālināti rakstveidā, aizpildot balsojuma veidlapu, kas būs pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com ne vēlāk kā 2020.gada 13.jūlijā.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:
- parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: kampane@vef.apollo.lv; vai
- parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.
Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visi balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti Sabiedrībā līdz 2020. gada 26.jūlijam.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2020.gada 17.jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2020.gada 27.jūlijā.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarniekam balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda rakstiska pilnvara, ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem balsojuma veidlapai jāpievieno vai klātienē jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments. Visām izsniegtajām pilnvarām jābūt parakstītām ar elektronisko parakstu vai notariāli apliecinātām (pilnvarojuma veidlapa pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com).

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar Sabiedrības gada pārskatu, valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un pārējiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem Sabiedrības akcionāri varēs iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2020.gada 13.jūlija līdz 2020.gada 26.jūlijam tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kampane@vef.apollo.lv. Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 944 637.

Akciju sabiedrības “VEF” valde. 

Pielikumi